Publikációs etikai szabályzat

A Régiókutatás Szemle folyóirat egy elektronikus folyóirat, mely a kollegiális lektorálás (double-blind review) folyamatát alkalmazza, emiatt a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőknek, a folyóirat szerkesztőinek, a lektoroknak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabványokat.

Valamennyi szerző kéziratának a folyóirathoz történt benyújtásával kinyilatkoztatja, hogy a kézirat a szerzőre és társszerzőkre nézve megfelel a legmagasabb szintű szakmai-etikai szabványoknak.

Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság) Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatón alapul.

A publikálásra vonatkozó döntések 

A folyóirat szerkesztősége dönt arról, hogy a publikálásra beérkezett cikkek közül melyek kerülnek közlésre a lapban. A szerkesztőséget a folyóirat szerkesztőbizottsága által megszabott irányelvek irányíthatják, valamint az éppen hatályban lévő, a rágalmazásra-, a szerzői jogok megsértésére-, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok korlátozhatják. A szerkesztőség döntéseinek meghozatalához segítséget kérhet a szerkesztőbizottságtól.

A folyóirat fenntartja a jogot, hogy a beküldött kéziratokat egy plágiumszűrő rendszeren keresztülfuttassa (iThenticate Plagiarism Software-CrossCheck) Ezzel több adatbázisban való összehasonlítás valósul meg.

A szerkesztők kötelességei

Fair Play 

A szerkesztő mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságra, vallására, származására, vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli a kézirat szellemi tartalmát.

Titoktartás

A szerkesztő és a szerkesztőségi munkatársak a publikálásra átadott kézirattal kapcsolatban semmilyen információt sem közölhetnek a szerzőn, a lektorokon, a potenciális lektorokon, egyéb szerkesztői tanácsadókon, a kiadón kívüli más személlyel.

Közzététel és összeférhetetlenség

A publikálásra váró, de még ki nem adott anyagok a szerző írásba foglalt nyilatkozatban kifejezett engedélye nélkül nem használhatók fel a szerkesztő(k) saját kutatásához.

A véleményezők kötelességei

Hozzájárulás a szerkesztői döntésekhez

A véleményezés segíti a szerkesztőt a szerkesztői döntések meghozatalában és a szerzővel való kommunikáción keresztül segíthet a szerzőnek a kézirat javításában.

Gyorsaság

Bármely kiválasztott véleményezőnek, amennyiben nem tartja magát alkalmasnak arra, hogy véleményezze a publikálandó kéziratot, vagy tudja, hogy az azonnali véleményezés lehetetlen, a szerkesztő felé ezt jeleznie kell és a véleményezési folyamatból kizárásra kerül.

Titoktartás

Valamennyi, véleményezésre beérkezett kéziratot titkos dokumentumként kell kezelni. Nyilvánosságra hozatala, megosztása csak a szerkesztő felhatalmazásával lehetséges.

Objektivitás

A véleményezésnek objektívnak kell lennie. A szerző személyének bírálata nem helyénvaló. A véleményezőknek állításaikat érvekkel kell alátámasztaniuk.

Források hivatkozása

A véleményezőnek be kell tudni azonosítani a szerzők által meg nem hivatkozott vonatkozó publikált munkákat. Valamennyi, korábban megjelentetett megfigyelést, következtetést, vagy érvelést tartalmazó megállapítást el kell látni a megfelelő hivatkozással. A véleményezőknek fel kell hívnia a szerkesztő figyelmét arra, ha a vizsgált kézirat és bármely, általuk ismert, már publikált tanulmány között lényegi hasonlóság vagy átfedés van.

Közzététel és összeférhetetlenség

A véleményezési jogosultság révén szerzett információk és ötletek bizalmasan kezelendők és személyes előnyszerzésre nem használhatók. A véleményezők nem véleményezhetnek olyan kéziratokat, melyek szerzőivel, a tanulmányhoz kapcsolódó cégekkel, intézményekkel bármilyen versenyből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból eredő érdekellentétben állnak.

A szerzők kötelességei

Beszámolási szabály

Az eredeti kutatásról beszámoló szerzőknek az elvégzett munkáról ugyanúgy, mint a munka jelentőségéről folytatott vitákról pontosan kell beszámolniuk. A tanulmányban a mögöttes adatokat precízen kell bemutatni. Egy-egy cikknek kellően részletezettnek és hivatkozásokkal alátámasztottnak kell lennie ahhoz, hogy mások rekonstruálhassák a munkát. A csalás vagy a tudatosan pontatlan állítások nem etikus magatartásra vallanak és elfogadhatatlanok.

Adathozzáférés és visszatartás

A szerzőknek a tanulmánnyal kapcsolatos alapadatokat a véleményezéshez rendelkezésre kell bocsátani, ill. nyilvános hozzáférést kell biztosítaniuk azokhoz amennyiben ez kivitelezhető.

Eredetiség és plagizálás

A szerzőknek bizonyossá kell tennie, hogy amit írtak az teljesen eredeti munka, és ha más szerzők munkáit vagy szövegeit/szövegrészeit használták fel, akkor azt megfelelően meghivatkozták.

Többszörös vagy egyidejű publikáció

Egy szerző általában nem publikálhatja a lényegében ugyanazt a kutatást leíró kéziratot több folyóiratban. Egyazon kézirat több folyóiratban egyszerre történő megjelentetése nem etikus magatartásra vall és elfogadhatatlan.

Források hivatkozása

Mások munkáit pontosan meg kell hivatkozni.

Szerzőség

A szerzői kör azokra korlátozódik, akik jelentősen hozzájárultak a tanulmány koncepciójához, kivitelezéséhez vagy interpretációjához. Mindazokat, akik jelentősen hozzájárultak a munkához, társszerzőként kell feltüntetni. Ha a kutatás bizonyos vonatkozásaihoz érdemben hozzájáruló más résztvevők is vannak, őket külső munkatársként kell feltüntetni.

A vonatkozó szerzőnek meg kell bizonyosodnia a felől, hogy a megfelelő társszerzők mind, míg illetéktelen társszerző egy sincs feltüntetve a tanulmányban, továbbá hogy valamennyi társszerző látta és jóváhagyta a végső változatot, valamint beleegyezett a publikálásba.

Közzététel és összeférhetetlenség

Valamennyi szerzőnek nyilvánosságra kell hoznia a kutatás eredményeit, vagy a kézirat értelmezését befolyásoló pénzügyi vagy más lényeges érdekütközést. A projekt összes pénzügyi támogatási forrását fel kell tüntetni.

Alapvető hibák a publikált cikkekben

Ha a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot vél felfedezni a – a közlésre már elfogadott – publikációjával kapcsolatban, kötelessége, hogy azonnal jelezze azt a folyóirat szerkesztője, vagy a kiadó felé, és együttműködjön a szerkesztővel a hiba visszavonásában vagy kijavításában.