{:hu}Publikációs etikai szabályzat{:}{:en}Publication Ethics Policy{:}

{:hu}A Régiókutatás Szemle folyóirat egy elektronikus folyóirat, mely a kollegiális lektorálás (double-blind review) folyamatát alkalmazza, emiatt a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőknek, a folyóirat szerkesztőinek, a lektoroknak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabványokat.

Valamennyi szerző kéziratának a folyóirathoz történt benyújtásával kinyilatkoztatja, hogy a kézirat a szerzőre és társszerzőkre nézve megfelel a legmagasabb szintű szakmai-etikai szabványoknak.

Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság) Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatón alapul.

A publikálásra vonatkozó döntések 

A folyóirat szerkesztősége dönt arról, hogy a publikálásra beérkezett cikkek közül melyek kerülnek közlésre a lapban. A szerkesztőséget a folyóirat szerkesztőbizottsága által megszabott irányelvek irányíthatják, valamint az éppen hatályban lévő, a rágalmazásra-, a szerzői jogok megsértésére-, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok korlátozhatják. A szerkesztőség döntéseinek meghozatalához segítséget kérhet a szerkesztőbizottságtól.

A folyóirat fenntartja a jogot, hogy a beküldött kéziratokat egy plágiumszűrő rendszeren keresztülfuttassa (iThenticate Plagiarism Software-CrossCheck) Ezzel több adatbázisban való összehasonlítás valósul meg.

A szerkesztők kötelességei

Fair Play 

A szerkesztő mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságra, vallására, származására, vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli a kézirat szellemi tartalmát.

Titoktartás

A szerkesztő és a szerkesztőségi munkatársak a publikálásra átadott kézirattal kapcsolatban semmilyen információt sem közölhetnek a szerzőn, a lektorokon, a potenciális lektorokon, egyéb szerkesztői tanácsadókon, a kiadón kívüli más személlyel.

Közzététel és összeférhetetlenség

A publikálásra váró, de még ki nem adott anyagok a szerző írásba foglalt nyilatkozatban kifejezett engedélye nélkül nem használhatók fel a szerkesztő(k) saját kutatásához.

A véleményezők kötelességei

Hozzájárulás a szerkesztői döntésekhez

A véleményezés segíti a szerkesztőt a szerkesztői döntések meghozatalában és a szerzővel való kommunikáción keresztül segíthet a szerzőnek a kézirat javításában.

Gyorsaság

Bármely kiválasztott véleményezőnek, amennyiben nem tartja magát alkalmasnak arra, hogy véleményezze a publikálandó kéziratot, vagy tudja, hogy az azonnali véleményezés lehetetlen, a szerkesztő felé ezt jeleznie kell és a véleményezési folyamatból kizárásra kerül.

Titoktartás

Valamennyi, véleményezésre beérkezett kéziratot titkos dokumentumként kell kezelni. Nyilvánosságra hozatala, megosztása csak a szerkesztő felhatalmazásával lehetséges.

Objektivitás

A véleményezésnek objektívnak kell lennie. A szerző személyének bírálata nem helyénvaló. A véleményezőknek állításaikat érvekkel kell alátámasztaniuk.

Források hivatkozása

A véleményezőnek be kell tudni azonosítani a szerzők által meg nem hivatkozott vonatkozó publikált munkákat. Valamennyi, korábban megjelentetett megfigyelést, következtetést, vagy érvelést tartalmazó megállapítást el kell látni a megfelelő hivatkozással. A véleményezőknek fel kell hívnia a szerkesztő figyelmét arra, ha a vizsgált kézirat és bármely, általuk ismert, már publikált tanulmány között lényegi hasonlóság vagy átfedés van.

Közzététel és összeférhetetlenség

A véleményezési jogosultság révén szerzett információk és ötletek bizalmasan kezelendők és személyes előnyszerzésre nem használhatók. A véleményezők nem véleményezhetnek olyan kéziratokat, melyek szerzőivel, a tanulmányhoz kapcsolódó cégekkel, intézményekkel bármilyen versenyből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból eredő érdekellentétben állnak.

A szerzők kötelességei

Beszámolási szabály

Az eredeti kutatásról beszámoló szerzőknek az elvégzett munkáról ugyanúgy, mint a munka jelentőségéről folytatott vitákról pontosan kell beszámolniuk. A tanulmányban a mögöttes adatokat precízen kell bemutatni. Egy-egy cikknek kellően részletezettnek és hivatkozásokkal alátámasztottnak kell lennie ahhoz, hogy mások rekonstruálhassák a munkát. A csalás vagy a tudatosan pontatlan állítások nem etikus magatartásra vallanak és elfogadhatatlanok.

Adathozzáférés és visszatartás

A szerzőknek a tanulmánnyal kapcsolatos alapadatokat a véleményezéshez rendelkezésre kell bocsátani, ill. nyilvános hozzáférést kell biztosítaniuk azokhoz amennyiben ez kivitelezhető.

Eredetiség és plagizálás

A szerzőknek bizonyossá kell tennie, hogy amit írtak az teljesen eredeti munka, és ha más szerzők munkáit vagy szövegeit/szövegrészeit használták fel, akkor azt megfelelően meghivatkozták.

Többszörös vagy egyidejű publikáció

Egy szerző általában nem publikálhatja a lényegében ugyanazt a kutatást leíró kéziratot több folyóiratban. Egyazon kézirat több folyóiratban egyszerre történő megjelentetése nem etikus magatartásra vall és elfogadhatatlan.

Források hivatkozása

Mások munkáit pontosan meg kell hivatkozni.

Szerzőség

A szerzői kör azokra korlátozódik, akik jelentősen hozzájárultak a tanulmány koncepciójához, kivitelezéséhez vagy interpretációjához. Mindazokat, akik jelentősen hozzájárultak a munkához, társszerzőként kell feltüntetni. Ha a kutatás bizonyos vonatkozásaihoz érdemben hozzájáruló más résztvevők is vannak, őket külső munkatársként kell feltüntetni.

A vonatkozó szerzőnek meg kell bizonyosodnia a felől, hogy a megfelelő társszerzők mind, míg illetéktelen társszerző egy sincs feltüntetve a tanulmányban, továbbá hogy valamennyi társszerző látta és jóváhagyta a végső változatot, valamint beleegyezett a publikálásba.

Közzététel és összeférhetetlenség

Valamennyi szerzőnek nyilvánosságra kell hoznia a kutatás eredményeit, vagy a kézirat értelmezését befolyásoló pénzügyi vagy más lényeges érdekütközést. A projekt összes pénzügyi támogatási forrását fel kell tüntetni.

Alapvető hibák a publikált cikkekben

Ha a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot vél felfedezni a – a közlésre már elfogadott – publikációjával kapcsolatban, kötelessége, hogy azonnal jelezze azt a folyóirat szerkesztője, vagy a kiadó felé, és együttműködjön a szerkesztővel a hiba visszavonásában vagy kijavításában.{:}{:en}Ethical Regulations for Publication

Region Research Review

Region Research Review is an electronic journal which applies the procedure of the collegial peer-reviewing (double-blind review); for this reason, every interested party participating in the publication (authors, editors of the journal, lectors and the publisher) shall equally accept the standards regarding the expected moral behaviour.

By submitting their manuscripts to the journal, all authors shall reveal that the manuscripts do comply with the highest level professional-ethical standards, having regard to the author and co-authors.

Present ethical statement is based on the guide entitled “COPE (Committee On Publication Ethics) Best Practice Guidelines for Journal Editors.

DECISIONS ON PUBLICATION 

Editorial board of the journal shall decide what articles submitted for publication will be published in the paper. The editorial board can be conducted by the guiding principles determined by the editorial committee of the journal as well as can be limited by the applicable legislation in force on defamation, copyright infringement and plagiarism. The editorial board can request the assistance of the editorial committee to make decisions.

The journal reserves the right to run the submitted manuscripts through a plagiarism filtering system (iThenticate Plagiarism Software-CrossCheck). By doing so, comparisons in more databases can be realized.

EDITORS’ LIABILITIES

Fair Play 

The editor shall always evaluate the intellectual content of the manuscript irrespective of the race, gender, sexual orientation, religion, origin or political views of the authors.

Secrecy

The editor and the editorial colleagues shall not disclose any information about the manuscript submitted for publication to any person, with the exception of the author, lectors, potential lectors, other editorial advisers and the publisher.

Disclosure and Incompatibility

The materials which are waiting for publication but not yet published shall not be used for the editor’s (or editors’) own research without the author’s express permission in a written statement.

REFEREES’ LIABILITIES

Contribution to Editorial Decisions

The opinion-expressing can assist the editor in making editorial decisions and can help the author to improve the manuscript via communication with the author.

Quickness

Any chosen referee, insofar as he/she does not consider himself/herself able to express opinions on a manuscript to be published or knows that the immediate opinion-expressing is impossible, must indicate this to the editor and will be excluded from the opinion-expressing process.

Secrecy

All manuscripts arrived for opinion-expressing shall be handled as secret documents. Publication and sharing of the manuscripts are allowed only with the editor’s authorization.

Objectivity

The opinions should be objective. It is inappropriate to criticize the author’s personage. The referees should underpin their assertions by arguments.

Reference of Sources

The referee shall be able to identify the relevant published works not referred by the authors. Appropriate references shall be provided for all statements containing such observations, conclusions or arguments which were previously published previously. The referees shall draw the editor’s attention to any situation when there is a substantial similarity or overlap between the reviewed manuscript and any of those studies which are known by the referees and have been already published.

Disclosure and Incompatibility

Information and ideas obtained through opinion-expressing right shall be handled as confidential and shall not be used for gaining personal benefits. The referees shall not express opinions on such manuscripts the authors of which or companies, institutions related to the study are in a conflict of such interests with the referees which are resulting from any competition, cooperation or other relations.

 

AUTHORS’ LIABILITIES

Reporting Rule

The authors reporting on the original research shall accurately report the finished works in the same manner as the debates on the importance of work. The underlying data shall be precisely presented in the study. Each article shall be sufficiently detailed and underpinned by references in order to enable others to reconstruct the work. Fraud or deliberately inaccurate assertions are unethical behaviours and unacceptable.

Data Access and Retention

The authors shall make the study-related basic data available for the opinion-expressing as well as shall provide a public access to those ones if this is feasible.

Originality and Plagiarism

The authors shall ensure that the written works are completely original and if other authors’ works or texts/text parts were utilized then those ones have been properly referred to.

Multiple or Simultaneous Publication

An author must not normally publish a manuscript describing essentially the same research in more journals. Publishing the same manuscript in more journals at the same time is an unethical behaviour and unacceptable.

Reference of Sources

The works of others shall be accurately referred to.

Authorship

The group of authors is limited to those who have significantly contributed to the conception, execution or interpretation of the study. All those who have significantly contributed to the work shall be represented as co-authors. If there are other participants contributing to certain aspects of the research in merit then they shall be represented as external contributors.

The relevant author shall make sure that each of the appropriate co-authors while none of the unauthorized authors are represented in the study, furthermore, all co-authors have seen and approved the final version as well as conceded the publication.

Disclosure and Incompatibility

All authors shall disclose the results of the research or any financial or other essential conflicts of interests influencing the interpretation of the manuscript. All financial support sources of the project shall be represented.

Fundamental Mistakes in the Articles Published

If the author finds a significant mistake or inaccuracy in relation to his/her publication which has been already accepted for publishing then he/she is obliged to report it immediately to the editor of the journal or to the publisher and obliged to cooperate with the editor to revoke or correct the mistake.

We inform our authors that the editorial board has been recording the bibliographical data of the articles in the Hungarian National Scientific Bibliography (MTMT) and the database of Matarka since 2014 – regarding that, the authors have nothing else to do.{:}