{:hu}Szerzői információ{:}{:en}Editing guide{:}

{:hu}A kéziratok

A kézirat teljes terjedelme (táblázatokkal, ábrákkal, képekkel és irodalomjegyzékkel együtt) minimum 20.000, maximum 40.000 karakter (szóközökkel együtt).

Kizárólag a Microsoft Word valamely verziójában készült kéziratot fogadunk el.

A margókat alapbeállításon kell hagyni (mindegyik: 2,5 cm; kötésben: 0 cm, élőfej/élőláb: 1,25 cm). Az oldalak normál beállításúak, A4-es méretűek (210x297mm) és álló tájolásúak legyenek.

A kézirat szövege 11-es betűméretű Times New Roman típusú, normál és sorkizárt formázású legyen. A szövegben csak a fontosabb kiemelések (pl. szövegközi fejezetszámok és címek, szövegközi ábra, táblázat és képmegjelölés) lehetnek kurziválva; a hagyományosnak tekinthető forrásidézeteket szintén így kell jelölni és „” (idéző)jelbe kell tenni. A bekezdések között ne maradjon üres sor. A szövegközi felsorolások jelölését a – a Wordben található – általános felsorolás jelek használatával kell jelölni (0,63 cm-es függő búzással). A külön tabulátor használata kerülendő.

A kézirat címét magyarul és angolul Times New Roman betűtípussal, 14-es betűmérettel és félkövér formában kell feltüntetni. A szerző(k) vezetékneve és a keresztnév kezdőbetűje elegendő. A szerző(k) munkahelyének feltüntetése a nevek alatt történik a szerzők sorrendjében (munkahely neve, és a szerző elérhetősége), amennyiben van ORCID azonosító az a lábjegyzetben történik számozott hivatkozás beszúrásával.

Ezt követi a magyar és angol nyelvű abstract, melyek egyenként legalább 10 sorosak, TNR 10-es dőlt betűtípussal. Kérünk maximum öt magyar és angol kulcsszó feltüntetését.

Valamint angol abstract után a JEL kód feltüntetése is szükséges, melyhez segítséget nyújt a feltöltött dokumentum (American Ecomonic Association JEL Codes).

A kézirat ajánlott felépítése (Template_Régiókutatás_Szemle_hun):

Cím magyarul

Cím angolul

Absztrakt magyarul

Absztrakt angolul

Jel kód

Bevezetés, témafelvetés

1. Anyag és módszerek

2. Eredmények

3. Következtetések, javaslatok

Összefoglalás

Irodalomjegyzék

A fő címek TNR 12-es félkövér betűtípussal kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben alfejezetekre bonja a kéziratot, abban az esetben decimális jelölés szükséges. A második címsor TNR 12-es félkövér dőlt betűtípus, míg a harmadik címsor TNR 12-es alapbeállítású betűtípus.

A kéziratban az évszázadokat (az eredeti előfordulás kivételével) arab számmal kell feltüntetni. A kéziratok általános helyesírására, továbbá a személy- és földrajzi nevek, valamint a számadatok helyesírására vonatkozóan (az eredeti előfordulás kivételével) az érvényben lévő akadémiai helyesírási szabályzat az irányadó. A kéziratban a mértékegységeket az általánosan használt formájukban használjuk. A szám és a mértékegység közé a százalékjel (%) kivételével egy szóközt kell tenni.

Ábrák, táblázatok bemutatása során sorszámozás, cím és forrásjelölés szükséges. Az ábrák esetében a sorszám, illetve a magyar és angol cím, valamint a forrás is az ábra alján helyezkedik el és a szövegben hivatkozni kell rá (1. ábra). A táblázatok esetében a cím magyarul és angolul a táblázat fölött, míg a forrás a táblázat alatt kerül elhelyezésre, és a szövegbeli hivatkozás a táblázatra ebben az esetben is szükséges (1. táblázat). Jelölni szükséges az elemszámokat illetve a mértékegységeket.

A szövegközi hivatkozások formája a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően alakul. A szövegben a forrásokat kerek zárójelben kell jelölni név évszám, dőlt betűtípussal (Dobák, 1993) Az irodalmak az irodalomjegyzékbe alfabetikus sorrendben kerüljenek (Szabados, 2005).

Minta az irodalomjegyzék elkészítéséhez:

Könyv, könyvfejezet:

Dobák M. (1999): Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1999.

Huitfeldt, T., Dietrichson, J.E., Drangsholt, O. M., Rieber-Mohn, C. (1993): Korszerű Vezetés. EDE-Hungary, Budapest

Szabados Gy. N. (2005): Csoportmenedzsment. In: Berde Cs., Láczay M. (szerk) (2005): Menedzsment. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

Folyóirat cikk:

Pierog A, Bácsné Bába É, Dajnoki K. (2017): Sikeres vezetők tulajdonságainak feltárása a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatói körében végzett kutatás eredményei alapján. Taylor: Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei IX. évf. 1. szám: (No. 27.) pp. 94-100.

Hamilton, D. L., Rose, T. L. (1984): Illusory correlation and maintenance of stereotypic beliefs. Journal Personality and Social Psychology, 39, pp. 832-845.

Chikan, A., Tatrai, T (2003): Developments in global inventory investment. International Journal of Production Economics, Volumes 81-82, 11 January, Pages 13-26, ISSN 0925-5273, DOI: 10.1016/S0925-5273(02)00348-1.

Internetes cikkek, oldalak:

Erős I., Jobbágy M. (2002): A Myers-Briggs Típus Indikátor (MBTI) Magyarországon. http://www.sikeres-fengshui.hu/mbti.pdf. 2015.10.10.

Egyenlő Bánásmód Hatóság: http://www.egyenlobanasmod.hu/app/webroot/jogesetek/hu/79-2013.pdf. 2015. 05. 8.

Törvények rendeletek:

  1. CXXV. egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény Magyarország Alaptörvénye XV. cikk (4) bekezdés 2017.10.26.

{:}{:en}The manuscripts

The total extent of the manuscript (including tables, figures, pictures and references) is minimum 20 000, maximum 40 000 characters (including spaces).

We accept exclusively manuscripts prepared in a version of Microsoft Word.

Margins shall be left in default setting (each: 2.5 cm; gutter: 0 cm, header/footer: 1.25 cm). The pages shall have normal setting, size A4 (210x297mm) and portrait orientation.

Text of the manuscript shall be formatted in font type Times New Roman, size 11, normal and justified. In the text, only the most important emphases (for instance, interstitial chapters and titles, interstitial figure, table and picture markings) are allowed to be italicized; the source references considered to be traditional shall be also marked in this way and put between “ “ quotation marks. Do not leave empty rows between the paragraphs. The interstitial lists shall be marked by using general listing symbols (with a 0.63-cm hanging indent) which can be found in Word. The use of separate tabs should be avoided.

The title of manuscript shall be indicated in Hungarian and English, in font type Times New Roman, font size 14 and form of bold. The initial letters of author’s (authors’) surnames and forenames are sufficient. The author’s (authors’) workplace shall be indicated in the footnote by inserting numbered references.

This is followed up by abstracts in Hungarian and English languages, each of them shall have 10 rows at least, in italics font type TNR 10. Please indicate five Hungarian and English key words.

In addition, the JEL code shall be also indicated after the English abstract, to which the uploaded document can provide assistance (American Economic Association_ JEL Codess).

Recommended structure of the manuscript (Template_Régiókutatás_Szemle English):

Title in Hungarian

Title in English

Abstract in Hungarian

Abstract in English

JEL code

Introduction, raising the topic

  1. Material and method
  2. Results
  3. Conclusions, suggestions

Summary

References

The main titles shall be indicated in bold font type TNR 12. Insofar as the manuscript is divided into subchapters then decimal marking will be required. The second heading shall be in bold italics font type TNR 12 while the third heading in normal font type TNR 12.

In the manuscript, the centuries (with the exception of the original occurrence) shall be indicated in Arabic numerals. With respect to the general orthography of manuscripts, furthermore, the orthography of personal and geographical names as well as figures (with the exception of the original occurrence), the current academic orthographical rules shall prevail. In the manuscript, the units of measurement shall be used in their forms used generally. A space shall be put between the number and the unit of measurement, except for the percent sign (%).

Title and source marking are required when presenting figures and tables. In case of figures, the serial number as well as the Hungarian and English titles and the source shall be at the bottom of the figure and referenced in the text (Figure 1). In case of tables, the title shall be presented in Hungarian and English above the table while the source shall be placed below the table and the reference is required in this case as well (Table 1). It is necessary to indicate the item number and the units of measurement.

The form of the interstitial references is shaped up according to the international standards. The sources shall be marked in round brackets (name, year: Dobák, 1993) in italics font type. The literatures shall be in alphabetical order in the references (Szabados, 2005).

Sample for preparing the references:

Book, book chapter:

Dobák M. (1999): Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1999.

Huitfeldt, T., Dietrichson, J.E., Drangsholt, O. M., Rieber-Mohn, C. (1993): Korszerű Vezetés. EDE-Hungary, Budapest

Szabados Gy. N. (2005): Csoportmenedzsment. In: Berde Cs., Láczay M. (szerk) (2005): Menedzsment. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

Journal article:

Pierog A, Bácsné Bába É, Dajnoki K. (2017): Sikeres vezetők tulajdonságainak feltárása a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatói körében végzett kutatás eredményei alapján. Taylor: Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei IX. évf. 1. szám: (No. 27.) pp. 94-100.

Hamilton, D. L., Rose, T. L. (1984): Illusory correlation and maintenance of stereotypic beliefs. Journal Personality and Social Psychology, 39, pp. 832-845.

Chikan, A., Tatrai, T (2003): Developments in global inventory investment. International Journal of Production Economics, Volumes 81-82, 11 January, Pages 13-26, ISSN 0925-5273, DOI: 10.1016/S0925-5273(02)00348-1.

Internet articles, pages:

Erős I., Jobbágy M. (2002): A Myers-Briggs Típus Indikátor (MBTI) Magyarországon. http://www.sikeres-fengshui.hu/mbti.pdf. 2015.10.10.

Egyenlő Bánásmód Hatóság: http://www.egyenlobanasmod.hu/app/webroot/jogesetek/hu/79-2013.pdf. 2015. 05. 8.

Laws, regulations:

  1. CXXV. egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény Magyarország Alaptörvénye XV. cikk (4) bekezdés 2017.10.26.

{:}