Szerzői információ

A kéziratok

A kézirat teljes terjedelme (táblázatokkal, ábrákkal, képekkel és irodalomjegyzékkel együtt) minimum 20.000, maximum 40.000 karakter (szóközökkel együtt).

Kizárólag a Microsoft Word valamely verziójában készült kéziratot fogadunk el.

A margókat alapbeállításon kell hagyni (mindegyik: 2,5 cm; kötésben: 0 cm, élőfej/élőláb: 1,25 cm). Az oldalak normál beállításúak, A4-es méretűek (210x297mm) és álló tájolásúak legyenek.

A kézirat szövege 11-es betűméretű Times New Roman típusú, normál és sorkizárt formázású legyen. A szövegben csak a fontosabb kiemelések (pl. szövegközi fejezetszámok és címek, szövegközi ábra, táblázat és képmegjelölés) lehetnek kurziválva; a hagyományosnak tekinthető forrásidézeteket szintén így kell jelölni és „” (idéző)jelbe kell tenni. A bekezdések között ne maradjon üres sor. A szövegközi felsorolások jelölését a – a Wordben található – általános felsorolás jelek használatával kell jelölni (0,63 cm-es függő búzással). A külön tabulátor használata kerülendő.

A kézirat címét magyarul és angolul Times New Roman betűtípussal, 14-es betűmérettel és félkövér formában kell feltüntetni. A szerző(k) vezetékneve és a keresztnév kezdőbetűje elegendő. A szerző(k) munkahelyének feltüntetése a nevek alatt történik a szerzők sorrendjében (munkahely neve, és a szerző elérhetősége), amennyiben van ORCID azonosító az a lábjegyzetben történik számozott hivatkozás beszúrásával.

Ezt követi a magyar és angol nyelvű abstract, melyek egyenként legalább 10 sorosak, TNR 10-es dőlt betűtípussal. Kérünk maximum öt magyar és angol kulcsszó feltüntetését.

Valamint angol abstract után a JEL kód feltüntetése is szükséges, melyhez segítséget nyújt a feltöltött dokumentum (American Ecomonic Association JEL Codes).

A kézirat ajánlott felépítése (Template_Régiókutatás_Szemle_hun):

Cím magyarul

Cím angolul

Absztrakt magyarul

Absztrakt angolul

Jel kód

Bevezetés, témafelvetés

1. Anyag és módszerek

2. Eredmények

3. Következtetések, javaslatok

Összefoglalás

Irodalomjegyzék

A fő címek TNR 12-es félkövér betűtípussal kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben alfejezetekre bonja a kéziratot, abban az esetben decimális jelölés szükséges. A második címsor TNR 12-es félkövér dőlt betűtípus, míg a harmadik címsor TNR 12-es alapbeállítású betűtípus.

A kéziratban az évszázadokat (az eredeti előfordulás kivételével) arab számmal kell feltüntetni. A kéziratok általános helyesírására, továbbá a személy- és földrajzi nevek, valamint a számadatok helyesírására vonatkozóan (az eredeti előfordulás kivételével) az érvényben lévő akadémiai helyesírási szabályzat az irányadó. A kéziratban a mértékegységeket az általánosan használt formájukban használjuk. A szám és a mértékegység közé a százalékjel (%) kivételével egy szóközt kell tenni.

Ábrák, táblázatok bemutatása során sorszámozás, cím és forrásjelölés szükséges. Az ábrák esetében a sorszám, illetve a magyar és angol cím, valamint a forrás is az ábra alján helyezkedik el és a szövegben hivatkozni kell rá (1. ábra). A táblázatok esetében a cím magyarul és angolul a táblázat fölött, míg a forrás a táblázat alatt kerül elhelyezésre, és a szövegbeli hivatkozás a táblázatra ebben az esetben is szükséges (1. táblázat). Jelölni szükséges az elemszámokat illetve a mértékegységeket.

A szövegközi hivatkozások formája a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően alakul. A szövegben a forrásokat kerek zárójelben kell jelölni név évszám, dőlt betűtípussal (Dobák, 1993) Az irodalmak az irodalomjegyzékbe alfabetikus sorrendben kerüljenek (Szabados, 2005).

Minta az irodalomjegyzék elkészítéséhez:

Könyv, könyvfejezet:

Dobák M. (1999): Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1999.

Huitfeldt, T., Dietrichson, J.E., Drangsholt, O. M., Rieber-Mohn, C. (1993): Korszerű Vezetés. EDE-Hungary, Budapest

Szabados Gy. N. (2005): Csoportmenedzsment. In: Berde Cs., Láczay M. (szerk) (2005): Menedzsment. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

Folyóirat cikk:

Pierog A, Bácsné Bába É, Dajnoki K. (2017): Sikeres vezetők tulajdonságainak feltárása a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatói körében végzett kutatás eredményei alapján. Taylor: Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei IX. évf. 1. szám: (No. 27.) pp. 94-100.

Hamilton, D. L., Rose, T. L. (1984): Illusory correlation and maintenance of stereotypic beliefs. Journal Personality and Social Psychology, 39, pp. 832-845.

Chikan, A., Tatrai, T (2003): Developments in global inventory investment. International Journal of Production Economics, Volumes 81-82, 11 January, Pages 13-26, ISSN 0925-5273, DOI: 10.1016/S0925-5273(02)00348-1.

Internetes cikkek, oldalak:

Erős I., Jobbágy M. (2002): A Myers-Briggs Típus Indikátor (MBTI) Magyarországon. http://www.sikeres-fengshui.hu/mbti.pdf. 2015.10.10.

Egyenlő Bánásmód Hatóság: http://www.egyenlobanasmod.hu/app/webroot/jogesetek/hu/79-2013.pdf. 2015. 05. 8.

Törvények rendeletek:

  1. CXXV. egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény Magyarország Alaptörvénye XV. cikk (4) bekezdés 2017.10.26.